Netwerken
 

Onze algemene voorwaarden

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen.
Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van Nedbit bvba.

2. Klachten omtrent de conformiteit of zichtbare gebreken opgelopen aan de goederen tijdens de levering moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

3. Elke termijn van levering is slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering ervan laat de klant niet toe de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen,
Evenmin geeft dit de klant het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

4. Onze verkoopsprijzen zijn steeds zonder btw.
Recupel zal worden aangerekend zodra u een product aankoopt die van rechtswege gelast wordt een bijdrage te leveren.

5. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10% per jaar opbrengen,
Deze is te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling,
Ook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom zal worden aangerekend in voorkomend geval.

6. In het voorkomend geval de koper zijn bestelling annuleert na het ondertekenen van een bestelbon of aanvaarding van een offerte, is deze gehouden een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 15% van de waarde van de bestelling,
met een minimum van 250 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen.

7. Op alle producten geldt er een standaard garantie van 1 jaar Carry-In tenzij andere voorwaarden gelden door de fabrikant.
Garantie op geleverde goederen is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en de goederen in hun originele verpakking aangeleverd worden.
Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan.
Alle defecten die voorkomen uit omstandigheden die niet vallen onder de goede huisvader regel vallen niet onder de geboden garantie.

8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd zich uit te spreken.